Az SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: Társaságunk) Adatkezelési Tájékoztatóban ad részletes tájékoztatást az adatkezelési folyamataikról, jogalapjáról, céljáról, időtartamáról az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban.

Alapvető célunk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartása és hatékony érvényesítése, ezért megteszünk mindent a személyes adatok bizalmas, biztonságos, megfelelő jogalapon alapuló, célhoz kötött, transzparens és az elszámoltathatóság alapelvén alapuló kezelése, feldolgozása és továbbítása érdekében.

Mik a személyes adatok?

A természetes személy minden olyan adata személyes adat, amely alapján az érintett személy azonosított vagy azonosítható. Ezek alapján személyes adatnak minősül például a név, lakcím, e-mail cím, telefonszám vagy a bankszámlaszám

Mit teszünk adatai biztonsága érdekében?

Társaságunk gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével,megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Társaságunk gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Társaságunk az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ.

Ön a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóinkat az oldalt található linken érheti el. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a Tájékoztató végén táblázatos formában összefoglaltuk Önnek, hogy milyen adatkezelési célok érdekében kerülhet sor az Ön személyes adatainak kezelésére.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk adatfeldolgozókat alkalmazhat annak érdekében, hogy az adatkezelő nevében a személyes adatokat szerződés alapján feldolgozzák. Az adatfeldolgozók neve, székhelye, az általuk végzett adatfeldolgozási tevékenység és az e körben általuk kezelt személyes adatok az Adatkezelési Tájékozatóban érhető el.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti az alábbi elérhetőségen:
szvmf@szvmf.hu

Ön kérelmezheti az alábbiakat:
 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 adataihoz történő hozzáférését

 személyes adatainak helyesbítését,

 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását,

 joga van az adathordozhatósághoz,

 tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panasza merül fel, kérjük először a 7. pontban megjelölt személyhez forduljon. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja Önt.

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Ön részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az alábbiakban megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben az adott Adatkezelő válaszával nem ért egyet, Ön:
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
• Az Ön személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén Ön a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Mikor kérhetem a személyes adataim törlését?

A személyes adatok törlése akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a személyes adatokkal kapcsolatos biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon az adott személy által kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A GDPR szigorúan kezeli az incidenseket és az adatkezelők számára kivizsgálási és bizonyos esetekben tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget ír elő. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Társaságunk részéről adatvédelmi incidens történt, kérjük, hogy ezt jelezze az szvmf@szvmf.hu e-mail címen. Minden bejelentést kivizsgálunk és megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az incidens káros következményei és az érintett jogainak esetleges sérülése megelőzhető vagy a káros hatások csökkenthetőek legyenek.